Privacyverklaring

Stylin’s, gevestigd aan Willem Dreeslaan 190, 2729 NJ Zoetermeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.stylins.nl

Willem Dreeslaan 190

2729 NJ Zoetermeer

Telnr: 079-3311406

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stylin’s verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Lengte

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stylins.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stylin’s verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de behandeling te kunnen geven zoals door jou is aangevraagd

De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stylin’s neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stylin’s ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stylin’s bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stylin’s verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Foto's

Wij maken soms foto’s en filmpjes voor marketingdoeleinden en bijv. onze Facebook-pagina, maar zorgen dat dan alleen personen in beeld zijn die daar op dat moment specifiek en uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Nieuwsbrief

Wij hebben ook een e-mailnieuwsbrief, deze bevat informatie over onze diensten, acties en/of reclame voor nieuwe diensten/producten die bij ons verkrijgbaar zijn. U kunt  op elk moment kenbaar maken dat u zich voor deze nieuwsbrieven wilt uitschrijven. Wij zullen uw emailadres dan verwijderen uit ons systeem.

Toezicht op gebouw en mensen

Voor uw en onze veiligheid en de bewaking van uw en onze eigendommen maken wij gebruik van cameratoezicht. 
Wij hebben camera’s opgehangen die dag en nacht filmen wat er gebeurt. Mensen zijn op deze beelden herkenbaar. Deze gegevens zijn privacygevoelig en wij beschermen deze natuurlijk zo goed mogelijk.
Het cameratoezicht is overal duidelijk aangegeven met bordjes “Camerabewaking”. 
Camerabeelden worden niet bekeken tenzij daar een dringende reden voor is zoals inbraak, diefstal of andere strafbare feiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stylin's gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stylin's gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hieronder een overzicht van de cookies die we gebruiken:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook pixel
Functie: Retargeting
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stylin’s  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stylins.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stylin’s wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stylin’s neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stylins.nl.

 

Zoetermeer, 26-04-2018